CONDICIONS GENERALS i POLÍTICA DE PRIVACITAT

Condicions Generals de venda de la Botiga Online LIKECAMPER.  Condicions generals de contractació i ús del portal  likecamper.com. L’acceptació dels següents termes i condicions de venda implica així mateix l’acceptació de les condicions d' enviament i devolucions i de les formes de pagament.

1. FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents estipulacions tenen com a finalitat, regular l’ús dels serveis de venda electrònica dels diferents béns i serveis oferts per LIKECAMPER, via internet des de la seva pàgina web (likecamper.com) i que consisteixen en accessoris per a vehicles.

Les clàusules esmentades a continuació configuren un contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina likecamper.com estan obligats a conèixer i acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web likecamper.com, mitjançant els seus mitjans.

Els serveis oferts per LIKECAMPER a la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte.  LIKECAMPER es reserva el dret a modificar, totalment o parcial, aquestes condicions generals, i seran aplicables les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les modificacions esmentades no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda, l’eficàcia de la qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instàncies del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb el previst en l’art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. Amb caràcter general s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades des del moment en què realitza una comanda.

2. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL

Ramon Senserrich Feixes,  a partir d’ara LIKECAMPER, amb domicili al carrer Santiago Rusiñol, núm. 12, 08700, Igualada, Barcelona, amb NIF. 46658799X, posa a disposició en el seu lloc web likecamper.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

LIKECAMPER és una marca registrada a nivell europeu i el nostre sistema de somier plegable està patentat a la majoria de països d'Europa.

3. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen la contractació de productes i serveis oferts per LIKECAMPER i la publicitat dirigida als seus clients/usuaris, tot això a través de la seva pàgina web, així com els drets i obligacions de les parts derivants de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.

4. CONDICIONS LEGALS DE PRESTACIÓ DE SERVEI I RESPONSABILITAT

LIKECAMPER, en compliment amb el que es disposa en l’art. 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l’accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de les seves dades fiscals, domicili i adreça de comunicacions, així com a les dades del client, d’accés exclusiu al mateix, que obrin en poder de l’empresa.

5. CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI/CLIENT

L’usuari de la pàgina web de LIKECAMPER tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la mateixa, si bé LIKECAMPER es reserva el dret a restringir l’accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

La informació pública continguda a la pàgina web de LIKECAMPER referida tant a la companyia LIKECAMPER com a les marques, productes, logotips, etc…. de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, per la qual cosa no s’autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de LIKECAMPER, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes previstos en l’apartat 15 sobre Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Per poder realitzar comandes a la pàgina web likecamper.com, cada client proporcionarà a LIKECAMPER de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal. Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerades com a delicte de falsedat de documents mercantils.

LIKECAMPER podrà oferir al client un sistema de registre personal a través de correu electrònic i una contrasenya (password) per facilitar-li futures operacions de compra. En tal cas, podrà designar al seu criteri la contrasenya desitjada.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia contrasenya d’accés. LIKECAMPER queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d’accés.

6. PREUS

Els preus dels productes exposats a la pàgina web LIKECAMPER  inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Aquest impost (IVA) es mostrarà desglossat durant el procés de realització de comandes.

LIKECAMPER es reserva a cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

LIKECAMPER  fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la web likecamper.com de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de LIKECAMPER, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, LIKECAMPER  li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

7. PRODUCTES I SERVEIS

En el moment de formalització de la comanda a través de la web likecamper.com s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga a les parts. LIKECAMPER emmagatzemarà electrònicament les dades de la comanda.

Els continguts de la web LIKECAMPER podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre la naturalesa d’alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

8. CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

Les comandes poden ser cancel·lats pel client o LIKECAMPER en qualsevol moment mentre la comanda no estigui en estat d'Enviat o Lliurat, i LIKECAMPER procedirà al reemborsament de l'import íntegre de la comanda en 48 hores com a màxim per la mateixa via que va ser abonat l'import de la comanda .

Si la comanda està en estat d'Enviat o Lliurat, es considera una devolució.

9. DEVOLUCIÓ I REEMBORSAMENT

Els clients poden tornar la comanda sense justificació en les dues setmanes següents al lliurament de la comanda però prèvia notificació a LIKECAMPER. A la recepció de la mercaderia i comprovació que la mercaderia està en bon estat, LIKECAMPER reemborsarà l'import de la comanda, però no import del transport, si és el cas, en un màxim de 48h.

LIKECAMPER pot acceptar devolucions posteriors a les dues setmanes següents si considera que els arguments dels clients són justificats.

En el cas que la mercaderia no estigui en bon estat, es descomptarà de l'import a reemborsar l'import corresponent als danys soferts per la mercaderia i es notificarà i justificarà al client.

En tots els casos és responsabilitat del client fer arribar a LIKECAMPER la mercaderia a retornar.

10. GARANTIA DELS PRODUCTES

Tots els productes adquirits a LIKECAMPER es comproven abans de ser enviats.

LIKECAMPER s’acull a la legislació vigent en els terminis de garantia. LIKECAMPER quedà exclós de responsabilitat de garantia en cas de malús del producte.

11. DRETS DEL CLIENT

Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb la LOPD 15/1999 de protecció de dades.

No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu exprés consentiment.

No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d’haver-los rebutjat.

Consultar, modificar i eliminar les dades personals del client que obrin en la base de dades de LIKECAMPER a petició del client, tot això conforme al que es disposa la Política de privadesa.

Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de LIKECAMPER.

Conèixer en cada moment l’estat de tramitació de la comanda efectuada.

El client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies des de la recepció de la mateixa, prèvia comunicació a LIKECAMPER. En cas d’exercitar el present dret de desestiment, seran per compte del client les despeses de devolució i els desperfectes soferts pel producte o mercaderia. LIKECAMPER acceptarà únicament un mínim desgast del producte degut exclusivament a la seva prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva sense alterar les condicions del producte en el moment del lliurament. En cas d’ús excessiu del bé no s’acceptarà la seva devolució.

12. OBLIGACIONS DE L’USUARI/CLIENT

Facilitar a LIKECAMPER dades personals i de contacte verídiques.Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerades com a delicte de falsedat de documents mercantils.

Utilitzar la informació publicada per LIKECAMPER exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per LIKECAMPER en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

Respectar el pacte de compra una vegada acceptat la comanda, amb l’oportú pagament del preu concertat.

13. DRETS DE LIKECAMPER

Conservar, modificar o suspendre el seu web sense previ avís.

Modificar el preu de les ofertes.

Rebutjar comandes per falta d’existències o impagament del client.

Rebutjar comandes per comportaments il·lícits dels clients, o per qualsevol altre motiu, per prevenir possibles fraus.

Percebre l’import de les compres del client acceptada la transacció.

Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l’article fins a l’íntegre pagament per part del client.

Reservar-se el dret d’efectuar sorteigs de béns o serveis a la seva pàgina web.

LIKECAMPER  es reserva el dret de no validar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

14. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges…, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la pàgina web likecamper.com són propietat de LIKECAMPER Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent LIKECAMPER, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de LIKECAMPER, renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets esmentats, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

15. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat civil de LIKECAMPER pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos. L’usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a LIKECAMPER, per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés de la web likecamper.com  incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a likecamper.com

16. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

LIKECAMPER garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

LIKECAMPER garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a LIKECAMPER seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de LIKECAMPER. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 17/1999 de 13 de Desembre, els clients de likecamper.com  poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a LIKECAMPER, carrer Santiago Rusiñol, 12 , 08700 Igualada (Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a info@likecamper.com

17. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les compravendes realitzades a LIKECAMPER se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà dels Jutjats o Tribunals pertinents, sempre que no hi hagi alguna disposició legal que ho prohibeixi.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcial, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

18. POLÍTICA DE COOKIES

Pot consultar la política de cookies al link:

https://www.likecamper.com/Shop/ca/content/2-politica-de-cookies